Ogłoszenia

publikacja dokumentu: 08-05-2022 r. -Z.Szorc

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-1-843x1024.png

——————————————————————————————————————–

publikacja uchwały: 20-04-2022 r. -Z.Szorc

Uchwała o rozwiązaniu oddziału powiatowego WOPR w Brzegu

Na posiedzeniu Zarządu WOPR Województwa Opolskiego w Opolu, w dniu 12 kwietnia 2022, na podstawie § 47 pkt 1 Statutu  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Województwa Opolskiego, Zarząd WOPR Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr 1/12/IV/2022 o rozwiązaniu Oddziału Powiatowego WOPR w Brzegu. W głosowaniu uczestniczyło trzynaście uprawnionych osób. Za przyjęciem uchwały głosowało dwanaście osób. Nikt nie był przeciw. Jedna osoba się wstrzymała.

Natomiast na podstawie § 21 pkt 3 Statutu  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2/12/IV/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Zarząd WOPR Województwa Opolskiego powołał pełnomocnika Zarządu WOPR Województwa Opolskiego, pana Bogdana Wyczawskiego, do realizacji działań statutowych związanych z wykonywaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu brzeskiego. W głosowaniu uczestniczyło trzynaście uprawnionych osób. Za przyjęciem uchwały głosowało trzynaście osób. Nikt nie był przeciw. Nikt się nie wstrzymał.

Zbigniew Szorc

——————————————————————————————————————–

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa kabinowej łodzi motorowej 1/zp/2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na Platformie pod adresem:

eB2B – Postępowanie – Dostawa kabinowej łodzi motorowej

——————————————————————————————————————–

(UNIEWAŻNIONY)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa kabinowej łodzi motorowej 1/zp/2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/34aa2511-c6aa-4bb9-962a-9c4ca7769731

ID postępowania: 34aa2511-c6aa-4bb9-962a-9c4ca7769731

——————————————————————————————————————–

publikacja: 29 maj 2021 r. Wojciech Waśniowski

informacja dotycząca oddziału Powiatowego WOPR w Brzegu:

– Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków finansowych oraz pozyskiwania innych środków rzeczowych dla oddziału powiatowego w Brzegu zajmuję się Wybrany Zarząd Oddziału Powiatowego WOPR w Brzegu, podczas nadzwyczajnego zjazdu delegatów Oddziału Powiatowego WOPR w Brzegu w dniu: 22 maja 2021r.

Jednocześnie informuję, iż podpisywanie umów finansowych , wsparcia rzeczowego i oświadczeń woli podpisuje Prezes WOPR Województwa Opolskiego wraz z osobą posiadającą upoważnienie Prezydium Zarządu WOPR Województwa Opolskiego – zgodnie z zapisem w KRS.

——————————————————————————————————————–

publikacja 22-02-2018 r. Waśniowski Wojciech

Informacja publiczna

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) informacja publiczna,która nie została udostępniona w Biuletynie informacji Publicznej (BIP), jest udostępniana na wniosek. Odpowiedź na wniosek informacji publicznej w terminie 45 dni- wydłużony termin związany jest z niską kadrą etatową biura Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Opolu.