Ogłoszenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa kabinowej łodzi motorowej 1/zp/2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na Platformie pod adresem:

eB2B – Postępowanie – Dostawa kabinowej łodzi motorowej

——————————————————————————————————————–

(UNIEWAŻNIONY)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa kabinowej łodzi motorowej 1/zp/2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/34aa2511-c6aa-4bb9-962a-9c4ca7769731

ID postępowania: 34aa2511-c6aa-4bb9-962a-9c4ca7769731